De Heilige Geloofsgemeenschap Willibrord, gesticht op 5 december 1966, telt ca. 650 leden die in een gebied wonen gelegen tussen Elandweg, Plavuizenweg, Wisentweg en Ketelmeer.

Onze Geloofsgemeenschap behoort tot het aartsbisdom Utrecht.
Wij vormen met de andere Geloofsgemeenschappen in Oostelijk Flevoland, te weten Biddinghuizen, Dronten en Lelystad, en Geloofsgemeenschappen te Harderwijk en Nunspeet-Elburg, de Heilige Norbertus Parochie opgericht op 1 januari 2010.

De vieringen vinden plaats in het kerkcentrum "De Hoeksteen", waar ook de Protestantse Kerk Swifterbant haar diensten viert.

Verder fungeert "De Hoeksteen" als vergaderruimte voor diverse verenigingen
en als plaats voor andere bijeenkomsten.
Het beheer en exploitatie van het centrum zijn in handen van een beheerscommissie; in deze commissie zijn de participerende kerken vertegenwoordigd.

De weekendvieringen zijn in over algemeen op zondag om 9.00 uur of 10.00 uur.
Raadpleeg hiervoor "De Oversteek", de Nieuwsbrief of kijk onder het kopje "Vieringen Geloofsgemeenschap.

De Geloofsgemeenschap kent 4 profielen, te weten: Liturgie, Cathechese, Diaconie en Gemeenschapsopbouw. Onder "werkgroepen" zijn de diverse platformen te vinden en de contactpersonen.


De Geloofsgemeenschap wordt bestuurd door de locatieraad (l.r.) en de pastoraatsgroep (p.g.).
Zij vergadert 10 keer per jaar en de l.r. bereidt deze vergaderingen voor.
De l.r. wordt gevormd door het dagelijks bestuur: een voorzitter, secretaris en penningmeester.
De p.g. is opgebouwd uit 2 vertegenwoordigers uit de Geloofsgemeenschap per profiel. 
Wie er op dit moment in de l.r. en p.g. zitten kunt u vinden onder het kopje ‘werkgroepen'.

De taak van de l.r. en p.g. is het beslissen over alle zaken die zich binnen de geloofsgemeenschap afspelen. Zij is tevens verantwoordelijk voor een goede communicatie binnen alle werkgroepen. Ook het uitstippelen van het beleid is een belangrijk onderdeel. De p.g. vormt de schakel tussen werkgroepen en dagelijks bestuur.
De l.r./p.g. vergadering kan op aanvraag bij het secretariaat bezocht worden.

 

Financiën
Jaarlijks is er in januari de actie kerkbalans. Ieder gezin krijgt dan een financieel overzicht van de parochie van het voorafgaande jaar. In dit overzicht kunt u zien wat wij als geloofsgemeenschap moeten betalen aan het betreffende bisdom.
Als minimum bijdrage geldt een bedrag van € 50,-. U ontvangt hiervoor ons parochieblad "Oversteek" en "de Nieuwsbrief".

Betaalwijze
Het rekeningnummer van de geloofsgemeenschap is
Rabobank: NL72 RABO 011.25.02.075
t.n.v. H. Willibrordgeloofsgemeenschap Swifterbant.

TARIEVEN BIJZONDERE VIERINGEN

Binnen de parochie geldt één basistarief voor huwelijken, uitvaarten en jubileumvieringen (bijvoorbeeld 40-jarig huwelijk), namelijk € 400.

Het basistarief is een vergoeding voor het gebruik van de kerk en voor de voorganger, ongeacht of dit een priester, pastoraal werker, eigen parochiaan, of gastvoorganger is.
Extra kosten voor bijvoorbeeld koor, organist, dirigent, bloemen, misboekjes, huur extra zaal, koffie voor of na de viering en/of reiskosten voor de voorganger worden extra door de geloofsgemeenschap in rekening gebracht (is bovenop het basistarief).
Extra reiskosten zijn bijvoorbeeld van toepassing als een overledene in Lelystad wordt gecremeerd.

De familie, in een aantal gevallen is dat een uitvaartondernemer, ontvangt slechts één rekening.
De budgethouder van de geloofsgemeenschap is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen en versturen van de rekening en voor de controle op de betaling daarvan. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen parochianen die wel een financiële bijdrage doen via de Actie Kerkbalans en parochianen die geen financiële bijdrage doen.