Beste parochianen,

Welkom op het website gedeelte van "stichting Willibrord Swifterbant". Deze stichting is op 30 juni 2011 opgericht en heeft ten doel het behoud van de Katholieke Geloofsgemeenschap Swifterbant. De stichting zet zich in om in ons eigen dorp met elkaar te kunnen blijven samenkomen en zoekt hierbij graag de samenwerking met de RK-parochie Heilige Norbertus waar de geloofsgemeenschap Willibrord een onderdeel van is.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a)     Het ondersteunen van diaconaal werk in Swifterbant en het daarbuiten gelegen verzorgingsgebied van de geloofsgemeenschap.
b)    Het ondersteunen van activiteiten t.b.v. catechese, liturgie, gemeenschapsopbouw en andere activiteiten verbonden aan de geloofsgemeenschap.

De stichting heeft een bestuur, bestaande uit 3 personen. Zij voeren het dagelijks bestuur.
Naast het bestuur is er een Raad van Toezicht. Zij zien er op toe dat het bestuur haar taken volgens de doelstellingen en statuten uitvoert. Heeft u interesse in de statuten, dan kunt u deze bij de secretaris van het bestuur opvragen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:
De heer P.P.A. Kemps             (Voorzitter)
Mevrouw G.P.G. Lancée           (Secretaris)
Mevrouw C.J.M.A. de Koning    (Penningmeester)

Leden van de Raad van Toezicht zijn:
De heer A.C.P.M. Nooren
De heer M.J. de Winter
Mevrouw C. Kuijpers

Bij de Stichting Willibrord zijn geen werknemers in dienst. De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht doen hun werk pro deo.
Heeft u vragen voor de stichting dan kunt u deze (telefonisch) stellen aan de voorzitter. U kunt ook een email sturen naar het secretariaat.

Draagt u de stichting een warm hart toe en wilt u dit laten blijken door middel van een donatie dan kunt u deze overmaken op ons rekeningnummer NL16RABO0143547739 t.n.v. Stichting Willibrord Swifterbant.

Tot slot nog enkele gegevens. Het adres van de stichting is:
Adres:                  Penhoren 13, 8255 BM Swifterbant
Telefoonnummer voorzitter:       0321-322915
E mail voorzitter: stichtingwillibrord@icloud.com|
RSIN nummer (belastingdienst): 850728502
Kamer van koophandel nummer:53061659
Bankrekeningnummer:               NL16RABO0143547739

Update Stichting Willibrord                                                                                       Swifterbant 10-04-2022

Beste parochianen, 

Het is al weer ruim 10 jaar geleden dat de stichting Willibrord opgericht is. Het doel van de stichting is om de geloofsgemeenschap Willibrord te ondersteunen. Dit ondersteunen betreft het zorgen voor een gebouw, een thuis bieden en wanneer nodig ondersteuning financieel van inhoudelijke zaken. Deze inhoudelijke zaken worden uitstekend verzorgd door Norbertus en al onze vrijwilligers waaronder onze VEP-pers, mensen van diaconie en bijzondere vieringen. Zoals u kunt zien op de site van de geloofsgemeenschap Willibrord zijn de donaties aan Stichting en Norbertus ongeveer gelijk. Bij oprichting heeft de stichting de kerk gekocht van Norbertus voor € 60.000 (verplichtingen die nog voldaan moesten worden). Daarnaast is er nu  € 94.000 gespaard dankzij ieders gulle gave. De feitelijke overdracht van ons gebouw is nog niet gedaan zodat Eucharistie en woord- en communievieringen gewoon door kunnen gaan. Het Norbertus bestuur, de locatie raad en de stichting zijn allen blij zoals er nu invulling gegeven wordt aan diensten in de geloofsgemeenschap . 

Samen met de PGS zijn Jack Musters namens de locatieraad, René de Winter namens de Hoeksteencommissie en Paul Kemps namens stichting Willibrord, in de bouwcommissie de mogelijkheden aan het onderzoeken hoe samen in de toekomst te kunnen blijven kerken. De afgelopen jaren is er nauwelijks onderhoud gepleegd aan de Hoeksteen. In welke vorm we ook verder gaan, het zal altijd om een investering vragen en we willen geen schulden maken. Omdat de stichting verantwoordelijk is voor het gebouw is het zeker zaak om ook aan de stichting te blijven schenken. Ook wil ik u er nog eens op wijzen dat de stichting, evenals Norbertus, een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is. Normaal zijn giften aftrekbaar als ze hoger zijn dan 1% van uw bruto inkomen. Bij een ANBI stichting geldt deze drempel niet en is uw gehele gift aftrekbaar. Zonder dat het u meer kost zou u het belastingvoordeel extra kunnen schenken. Informatie hierover kunt u inwinnen bij Jack Musters en ondergetekende. 

We houden u op de hoogte als er keuzes gemaakt kunnen worden en stappen gezet moeten worden.

 

met vriendelijke groet , namens het stichtingsbestuur Willibrord,


Paul Kemps 

 

Klik hier voor het financieel overzicht 2011

Klik hier voor het financieel overzicht 2012

Klik hier voor het financieel overzicht 2013

Klik hier voor het financieel overzicht 2014

Klik hier voor het financieel overzicht 2015/2016 

Klik hier voor het financieel overzicht 2017 

Klik hier voor het financieel overzicht 2018

Klik hier voor het financieel overzicht 2019

Klik hier voor een update over de Stichting Willibrord

Klik hiervoor het financieel overzicht 2020

Klik hier voor het financieel overzicht 2021