MEDEDELING VAN HET PAROCHIEBESTUUR
Weekend 6/7 april 2024

 

Het parochiebestuur informeert u vandaag over een toekomstige verandering in de samenstelling van het pastoraal team. Onze aartsbisschop kardinaal Eijk zal parochievicaris en kapelaan Jaap Scholten met ingang van 1 oktober 2024 benoemen tot parochievicaris en kapelaan in de heilige Drie-eenheid parochie. Deze parochie omvat acht geloofsgemeenschappen in het gebied ten zuidwesten van Utrecht met de H. Nicolaas basiliek te IJsselstein als eucharistisch centrum.

 

Kapelaan Scholten heeft op 1 mei 2015 zijn pastorale taken in onze parochies op zich genomen. In die periode van negen jaren hebben wij hem leren kennen als een priester die met hart en ziel leeft vanuit de viering van de Eucharistie en die zijn pastorale taken vanuit een grote betrokkenheid gestalte geeft. We zijn hem veel dank verschuldigd voor het goede pastorale werk dat hij in de afgelopen negen jaar heeft verricht in onze drie parochies.

 

Het was de kardinaal en ook het pastoraal team bekend, dat kapelaan Scholten de wens koesterde om dichter bij zijn kinderen en kleinkinderen te kunnen werken. Aan dat verlangen wordt met deze nieuwe benoeming invulling gegeven. We wensen kapelaan Scholten veel zegen en vreugde toe in zijn priesterlijke taken in de H. Drie-eenheid parochie. Meer informatie over zijn vertrek volgt te zijner tijd.

 

In het licht van het aanstaande vertrek van kapelaan Scholten heeft kardinaal Eijk besloten te voorzien in een aanvulling van het pastoraal team. Eveneens per 1 oktober 2024 zal emeritus pastoor Harry van der Vegt het pastoraal team komen versterken. Hij is nu nog pastoor van de Drie-eenheid parochie, maar gaat per 1 oktober met emeritaat. Met emeritus pastoor van der Vegt krijgen we een ervaren priester terug. Gelet op zijn emeritaat zal er met hem nog nader worden gesproken over zijn pastorale en liturgische inzet. Hij heeft zich bij voorbaat beschikbaar gesteld voor de weekendvieringen en sacramentele bedieningen. Het is de bedoeling dat hij in de pastorie van Steenwijkerwold zal gaan wonen.

 

We heten emeritus pastoor van der Vegt nu reeds van harte welkom en wensen hem alvast een gezegende tijd en veel vreugde toe in onze parochies.

 

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team,

 

Pastoor Ton Huitink